Background Image

فاز یک

فاز یک تجاری هرمزان

فاز یک تجاری هرمزان در ابتدای ورودی شمالی واقع شده و دارای 25 مغازه و مساحتی بالغ بر 2000 متر مربع می باشد.

 

با عنایت به نقشه زیر اندازه و حدود تقریبی فضاهای تجاری و مشاعات مشخص بوده و برای دسترسی به اندازه های دقیق به جداول الحاقی مراجعه فرمایید.

 

мунтян возрождениеnikas ресторан