Background Image

فاز سه جنوبی

فاز سه جنوبی تجاری هرمزان

این فاز وسیع ترین فاز از مجموعه تجاری هرمزان است که در قسمت جنوبی تجاری هرمزان واقع شده، و دارای 43 باب مغازه می باشد که در عکس های زیر قابل رویت می باشد.

مساحت این فاز بالغ بر 2000 متر مربع بوده و از راه های مختلف قابل دسترسی بوده و پارکینگ اصلی تجاری در زیر این فاز واقع شده است.

با عنایت به نقشه زیر اندازه و حدود تقریبی فضاهای تجاری و مشاعات مشخص بوده و برای دسترسی به اندازه های دقیق به جداول الحاقی مراجعه فرمایید.

александр лобановскийкласс отзывы